شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

نمونه برداري غير‌فعال دي اكسيد نيتروژن در هوا

عنوان

اندازه‌گيري ميزان دي اكسيد نيتروژن در هواي ازاد كه در فضاي شهر‌هاي آلوده صنعتي و تمامي واحد‌هاي صنعتي با گازخروجي NO قابل استفاده مي‌باشد

شرح

اندازه كوچك و وزن كم، عدم نياز به الكتريسيته براي نمونه برداري، امكان نمونه برداري در هر ايستگاه با هر شرايط

كاربردها

هزينه پايين نمونه برداري و آناليزشامل:

۱- يك ميليون و پانصد هزار ريال براي ساخت دستگاه نمونه برداري كه در صد مورد قابل بهره برداري مي‌باشد .بنابر اين هزينه اين مرحله براي هر آزمايش  پانزده هزار ريال مي باشد.

   ۲- يكصد و پنجاه هزار ريال تجهيزات مورد نياز براي هر آزمايش

   ۳ - يك ميليون وششصد هزار ريال براي انجام هر آزمايش

دستاوردها

كليه واحد‌هاي صنعتي داراي نشت گاز NO۲  و مناطق آلوده شهري و صنعتي

مزاياي اقتصادي

متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت مي باشد

واحد هاي صنعتي استفاده كننده

پژوهشگاه صنعت نفت حقوق و مالكيت معنوي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد