شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

الكترود نوري سنجش گزينشي يون سولفات

عنوان

در اين اختراع يك حسگر نوري براي سنجش غلظت يون سولفات در محلول‌هاي آبي بر پايه يكي از نمك هاي تركيب  ۲و ۶ ـ دي آنيسول ـ ۴ـ فنيل ـ پيريليوم در كنار يك حلال دير جوش و پايدار آلي با خواص الكتريكي مناسب و يك ماتريس پليمري براي نگه داشتن غشاء حسگر و يك تركيب يوني محلول ابداع شده است كه داراي گزينش پذيري مناسب، زمان پاسخ دهي كوتاه و گستره وسيعي از pH  و حد تشخيص مي‌باشد و گزينش پذيري بسيار خوبي نيز نسبت به يون‌هاي سولفات از خود نشان مي‌دهد.

شرح

تعيين گزينشي گونه‌هاي يوني در نمونه‌هاي آبي يكي از مسائل مهم در زمينه‌هاي مختلف شيمي تجزيه نظير آناليز نمونه‌هاي داروئي، صنعتي و زيست محيطي است.

كاربردها

اندازه گيري يون سولفات در محيط‌هاي آبي و داروها

دستاوردها

گسترش حسگرهاي پتانسيومتري و نوري جهت اندازه‌گيري انتخابي گونه‌هاي باردار مزاياي متعددي از قبيل انتخابگري، حساسيت و قيمت پايين نسبت به رو‌ش‌هاي تجزيه‌اي كلاسيك و دستگاهي دارد.

جوانب اقتصادي

تيتراسيون

تكنولوژي هاي رقيب

-

مرجع

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد