شنبه, 04 تیر 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

عنوان

بررسي هزينه‌هاي ناشي از خوردگي در پالايشگاه‌هاي گاز و ارائه راهكارهای كاهش هزينه

شرح

محاسبة هزينه‌هاي خوردگي، بر اساس بررسي اسناد و مدارك مرتبط با خوردگي تجهيزات اصلي يكي از پالايشگاه‌هاي گاز كشور، صورت ‌گرفت. در اين راستا با مراجعه به كليه واحدهايي كه بصورت مستقيم و غير مستقيم در امر مبارزه با پديده مخرب خوردگي فعاليت مي‌نمايند و دريافت اسناد مربوطه، فعاليت‌هاي مرتبط با خوردگي مشخص شدند. درصد ارتباط هزينه‌هاي شناسايي شده و نحوه سرشكن آن‌ها بر روي تجهيزات اصلي و مدنظر پالايشگاه، با كمك و مشورت متخصصان زحمت‌كش پالايشگاه، تعيين گرديدند. همچنين نرم ‌افزار آناليز هزينه‌هاي خوردگي با قابليت تخمين و برآورد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خوردگي، و آناليز اقتصادي آن‌ها، تدوين و تهيه شد.

كاربرد

با برآورد و تعيين هزينه‌هاي ناشي از پديده مخرب خوردگي در پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، و ارائه راهكارهاي كاهش هزينه و آناليز اقتصادي آن‌ها، مديران با دقت و قدرت بيشتري مي‌توانند در خصوص مبارزه با اين پديده مخرب، تصميم‌گيري و اقدام نمايند. 

دستاوردها

در اين پروژه هزينه‌هاي مستقيم كنترل خوردگي در بخش عمليات، تعميرات و نگهداري پالايشگاه گاز مورد نظردر يك بازة زماني شش ساله از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مورد بررسي و برآورد قرار گرفت. علاوه براین هزينه‌هاي غيرمستقيم خوردگي در بازة زماني مذكور نيز كه همگي بواسطة توقف كار اجباري ناشي از بروز پديدة مخرب خوردگي بوده است، محاسبه و تخمين زده شد. در نهايت نيز نرم ‌افزار آناليز هزينه‌هاي خوردگي با قابليت تخمين و برآورد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خوردگي و آناليز آن‌ها، تهيه گرديد.

 

جوانب اقتصادي

بكارگيري نتايج حاصل از پروژه و پياده‌سازي راهكارهاي كاهش هزينه پيشنهادي، قادر است ۱۰ تا ۳۰ درصد هزينه‌هاي خوردگي در صنعت را، كاهش دهد.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد