یکشنبه, 01 خرداد 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

1.پژوهشکده محيط زيست و بيوتکنولوژي

کيتهاي تشخيص و شمارش باکتريهاي احياکننده سولفات (SRB) در آب، خاک و سوخت

 

2.پژوهشکده حفاظت صنعتي

بازدارنده خوردگي ورقه هاي مسي DAI-100

 

3.تهيه ستون پر شده براي دستگاه كروماتوگرافي گازي:

ستون با طول، ماده پر كننده و اندازه ذرات (مش) مورد نياز متقاضي تهيه و پر مي شودو در صورت درخواست متقاضي، پس از تهيه به شرايط رسانده مي شود.

tolid-vije

 

4.طعمه هاي سمي موريانه كش از تركيبات موليبدن وتنگستن

5.طعمه هاي سمي جهت كنترل سوسري ها با هدف كاهش مصرف سموم شيميايي و جلوگيري از انتشار آنها در محيط زيست

6.استخراج وفرمولاسيون آفت كش هاي گياهي از گياهان بومي

    شرح موضوع :

        كاربرد سموم طبيعي با منشاء گياهي موجب جلوگيري از ايجاد مقاومت آفات به آفت كش ها ، كاهش مصرف سموم شيميايي و در نتيجه كاهش باقي مانده آنها  در بيوسفر شده  واين سموم كمترين آثار مخرب زيست محيطي     را دارند.

    ملاحظات اقتصادي:

        نظر به اينكه منشاء اين سموم ، گياهان بومي مي باشند كه به وفور در كشور وجود دارند ، جايگزيني اين سموم با سموم  شيميايي وارداتي صرفه جويي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد