شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

تجربيات ميداني و صنعتي شاخص

 

 back circle green پژوهشکده حفاظت صنعتي

 • تعيين عمر باقي‌مانده تيوب کوره ها در پالايشگاه هاي کشور
 • پياده سازي تکنيک بازرسي بر پايه ريسک واحد ايزوماکس پالايشگاه تهران
 • طراحي سامانه پايش خوردگي مناطق عملياتي (پتروشيمي بيشتون، پالايشگاه بندرعباس، تاسيسات تنگ بيجار)
 • توليد صنعتي مواد بازدارنده خوردگي جهت پالايشگاهها و مجتمع هاي پتروشيمي
 • بررسي وضعيت رنگها و سيستمهاي پوششي سطوح اتمسفريک صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

 

 

back circle green پژوهشکده توسعه و بهينه سازي فناوريهاي انرژي

 • بازيافت و استفاده مجدد از آبهاي دور ريز با املاح بالا (محل اجرا: پتروشيمي فجر، پتروشيمي رازي و پالايشگاه خانگيران)
 • تعيين راندمان مصرف انرژي تجهيزات انرژي بر صنعتي در صنايع مختلف نفت و گاز و پتروشيمي
 • ارائه بسته فني Zero liquid discharge براي صنايع فرايندي

 

   

back circle green پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي

 •  طراحي و ساخت تصفيه خانه ها جهت تصفيه فاضلاب بهداشتي و صنعتي(از جمله پروژه‌های ساختمان مرکزي وزارت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت)
 • پاکسازي زيستي خاکهاي آلوده به ترکيبات نفتي (محل اجرا: جزيره سيري و خانگيران)
 • پايش و مدلسازي انتشار آلودگي هوا در مناطق صنعتي (عسلويه و بندرامام)

 

سامانه ها:

 1. سامانه جداکننده نفت از آب(CPI)

 2. سامانه بيوراکتور غشايي (MBR) - الياف توخالي، صفحه‌ي

 3. سامانه بيوراکتور مجهز به کارتريج فيلتر يک ميکروني (واحد پايلوت آزمايشگاهي)

 4. واحد پيشتاز غشايي قابل حمل (ميکروفيلتراسيون / اولترافيلتراسيون) ميکروفيلتراسيون (لوله‌ي و حلزوني) اولترافيلتراسيون (لوله‌ي، حلزوني و الياف توخالي)

 5. واحد پايلوت غشايي اولترافيلتراسيون قابل حمل (مجهز به پيش تصفيه کارتريج 45/0 ميکروني)

 6. واحد پيشتاز غشايي قابل حمل (نانوفيلتراسيون / اسمز معکوس)

 7. سامانه تصفيه بيولوژيکي ديسک چرخان(RBC)

 8. سامانه تصفيه بيولوژيکي بي‌هوازي با جريان رو به بالا (UASB)

 9. برج عريان ساز

 10. سامانه شناورسازي به کمک هوي محلول DAF(سامانه شناورسازي پيشرفته)

 11. سامانه فيلترشني تحت فشار

 12. سپتيک پيشرفته

 13. ستون‌هي جذب

 14. سامانه شناورسازي به کمک هوي محلول (DAF) - سامانه شناورسازي متداول

 15. پکيج لجن‌فعال متعارف شامل حوضچه هوازني، ته‌نشين‌کننده و هاضم هوازي (واحد پايلوت بزرگ)

 16. سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت آزمايشگاهي)

 17. سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت کوچک)

 18. مخزن يکنواخت‌کننده

 19. اسکرابر شيمييي (Pilot Chem. Scrubber)

 20. اسکرابر بيولوژيکي  (Pilot Bio Scrubber)

1

نام سامانه

سامانه جداکننده نفت از آب (CPI)

کارکرد

جداسازي ثقلي ذرات مواد نفتي بزرگتر از 60 ميکرون از آب             

ظرفيت

5 متر مکعب در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي، تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز، کشتارگاه‌ها و صنايع مشابه

2

نام سامانه

سامانه بيوراکتور غشايي (MBR) - الياف توخالي، صفحه‌ي

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي هوازي انواع فاضلاب (بهداشتي، صنعتي، شهري و ...)

ظرفيت

شدت جريان محصول: 1 مترمکعب در روز

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي، تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و ساير صنايع

3

نام سامانه

سامانه بيوراکتور مجهز به کارتريج فيلتر يک ميکروني (واحد پايلوت آزمايشگاهي)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي انواع فاضلاب ( بهداشتي، صنعتي، شهري و...)

ظرفيت

شدت جريان محصول: 2/0 مترمکعب در روز

کاربرد

کليه واحدهي تصفيه آب و فاضلاب

4

نام سامانه

واحد پيشتاز غشايي قابل حمل (ميکروفيلتراسيون / اولترافيلتراسيون) ميکروفيلتراسيون (لوله‌ي و حلزوني) اولترافيلتراسيون (لوله‌ي، حلزوني و الياف توخالي)

کارکرد

جداسازي ذرات جامد و مايع از آب و فاضلاب

 (ميکروفيلتر 1- 1/0 ميکرون و اولترافيلتر 1/0- 01/0 ميکرون)

ظرفيت

شدت جريان محصول: 8500 – 156 ليتر در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هي پتروشيمي، تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز، صنايع غذايي و ساير صنايع

5

نام سامانه

واحد پايلوت غشايي اولترافيلتراسيون قابل حمل (مجهز به پيش تصفيه کارتريج 45/0 ميکروني)

کارکرد

جداسازي ذرات جامد و مايع از آب و فاضلاب (اولترافيلتر 1/0-01/0 ميکرون)

ظرفيت

شدت جريان محصول: 40 ليتر در دقيقه

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز، صنايع غذايي و ساير صنايع

6

نام سامانه

واحد پيشتاز غشايي قابل حمل (نانوفيلتراسيون / اسمز معکوس)

کارکرد

جداسازي املاح محلول از آب و فاضلاب

ظرفيت

شدت جريان محصول: 9-6 مترمکعب در روز

کاربرد

پالايشگاه‌هي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز، صنايع غذايي و ساير صنايع

بري نمک زدايي‌ آب

7

نام سامانه

سامانه تصفيه بيولوژيکي ديسک چرخان(RBC)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي هوازي انواع فاضلاب (بهداشتي، صنعتي، شهري و...)

ظرفيت

1 متر مکعب در روز

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و ساير صنايع

8

نام سامانه

سامانه تصفيه بيولوژيکي بي‌هوازي با جريان رو به بالا (UASB)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي بي هوازي انواع فاضلاب (بهداشتي، صنعتي، شهري و...)

ظرفيت

220 ليتر در روز

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و ساير صنايع

9

نام سامانه

برج عريان ساز

کارکرد

حذف مواد آلي فرار از آب و فاضلاب

ظرفيت

5/0 متر مکعب در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هي نفت و گاز، مجتمع‌هي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و صنايع مشابه

10

نام سامانه

سامانه شناورسازي به کمک هوي محلول DAF (سامانه شناورسازي پيشرفته)

کارکرد

جداسازي مواد نفتي امولسيوني

ظرفيت

5 متر مکعب در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هي نفت و گاز، مجتمع‌هي پتروشيمي، تلمبه‌خانه‌هي انتقال نفت و گاز، کشتارگاه‌ها و صنايع مشابه

11

نام سامانه

سامانه فيلترشني تحت فشار

کارکرد

حذف ناخالصي‌ها و ذرات معلق از آب و فاضلاب (نظير گل ، لي، باکتري، پلانکتون و  غيره)

ظرفيت

2 متر مکعب در ساعت

کاربرد

کليه واحدهاي تصفيه آب و فاضلاب

12

نام سامانه

سپتيک پيشرفته

کارکرد

تصفيه بي‌هوازي فاضلاب

ظرفيت

10 متر مکعب در روز

کاربرد

تصفيه فاضلاب بهداشتي مجتمع‌هاي مسکوني و اداري

13

نام سامانه

ستون‌هي جذب

کارکرد

حذف آلاينده‌ها (مانند مواد آلي محلول ) از آب و فاضلاب

ظرفيت

2/0 مترمکعب در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و ساير صنايع

14

نام سامانه

سامانه شناورسازي به کمک هوي محلول (DAF) - سامانه شناورسازي متداول

کارکرد

جداسازي مواد نفتي امولسيوني

ظرفيت

2 متر مکعب در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز، کشتارگاه‌ها و صنايع مشابه

15

نام سامانه

پکيج لجن‌فعال متعارف شامل حوضچه هوازني، ته‌نشين‌کننده و هاضم هوازي (واحد پايلوت بزرگ)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي هوازي انواع فاضلاب ( بهداشتي، صنعتي،شهري و...)

ظرفيت

24 متر مکعب در روز

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و سايرصنايع

16

نام سامانه

سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت آزمايشگاهي)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي هوازي انواع فاضلاب ( بهداشتي، صنعتي، شهري و...)

ظرفيت

1- 5/0 ليتر در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و ساير صنايع

17

نام سامانه

سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت کوچک)

کارکرد

تصفيه بيولوژيکي هوازي انواع فاضلاب ( بهداشتي، صنعتي،شهري و...)

ظرفيت

30 - 20 ليتر در ساعت

کاربرد

پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي،تلمبه‌خانه‌هاي انتقال نفت و گاز و سايرصنايع

18

نام سامانه

مخزن يکنواخت‌کننده

کارکرد

ذخيره و يکنواخت‌سازي فاضلاب به منظور کاهش تغييرات شدت جرِيان و غلظت فاضلاب ورودي به سامانه‌هي تصفيه

ظرفيت

20 مترمکعب

کاربرد

کليه واحدهي تصفيه فاضلاب

19

نام سامانه

اسکرابر شيمييي (Pilot Chem. Scrubber)

کارکرد

حذف آلينده‌هي فرار (VOCS) از جريان هوي آلوده

ظرفيت

250 - 50 مترمکعب در ساعت

کاربرد

حذف آلاينده‌ها در خروجي هوادهي آزميشگاهي، پالايشگاه هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير صنايع

20

نام سامانه

اسکرابر بيولوژيکي  (Pilot Bio Scrubber)

کارکرد

 

ظرفيت

 

کاربرد

آلاينده‌ها در خروجي هوادهي آزميشگاهي، پالايشگاه هاي نفت و گاز، مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير صنايع

 

خدمات پيلوتي (نيمه صنعتي)

1

CPI پيلوت

پايلوتي

2

DAF پيلوت

پايلوتي

3

MBR پيلوت

پايلوتي

4

(Pilot Chem. Scrubber) اسکرابر شيمييي

پايلوتي

5

اسکرابر بيولوژيکي  (Pilot Bio Scrubber)

پايلوتي

6

MF-UF   Mobile Pilot

پايلوتي

7

RO-NF   Mobile Pilot

پايلوتي

8

سامانه تصفيه بيولوژيکي ديسک چرخان (RBC)

پايلوتي

9

سامانه تصفيه بيولوژيکي بي‌هوازي با جريان رو به بالا (UASB)

 

پايلوتي

10

سامانه SBR

پايلوتي

11

سامانه فيلترشني تحت فشار

پايلوتي

12

سامانه کلر زني

پايلوتي

13

ستون هي جذب

پايلوتي

14

سامانه بيوراکتور مجهز به کارتريج فيلتر يک ميکروني

 (واحد پايلوت آزمايشگاهي )

پايلوتي

15

پکيج لجن‌فعال متعارف شامل حوضچه هوازني، ته‌نشين‌کننده و هاضم هوازي (واحد پايلوت بزرگ)

پايلوتي

16

سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت آزمايشگاهي)

پايلوتي

17

سامانه لجن‌فعال متعارف (واحد پايلوت کوچک)

پايلوتي

18

يکنواخت کننده

پايلوتي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد