شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

تماس با ما
آدرس:
تهران، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، پرديس انرژي و محيط زيست
تلفن:
44739768
نمابر:
44739590
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
سایر اطلاعات:

آدرس:   تهران، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، پرديس انرژي و محيط زيست

صندوق پستي: 137-14665

كدپستي: 1485733111

تلفن: 44739768

دورنگار: 44739590

ايميل:  

وب سايت:      http://energy.ripi.ir

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد