یکشنبه, 01 خرداد 1401

پردیس توسعه انرژی و محیط زیست

پرديس "پژوهش و توسعه انرژي و محيط زيست" از سه پژوهشكده محيط زيست و بيو تكنولوژی، حفاظت صنعتي و توسعه و بهينه سازي فناوريهاي انرژي و يك گروه پژوهشي تجزيه  و ارزيابي مواد تشكيل شده است كه با اجراي طرح هاي پژوهشي و توسعه اي در مسير كسب و بومي سازي دانش فني مورد نياز صنعت نفت و نيز رفع معضلات صنعتي در حوزه انرژي، حفاظت صنعتي، محيط زيست و بيوتكنولوژي گام برمي دارد. با توجه به آرمان و مأموريت پژوهشگاه براي پيشتازي در عرصه ي فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت، انجام پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي براي دستيابي به فناوري هاي نوين نيز در سرفصل كاري اين مجموعه قرار گرفته است.

 در كنار توسعه توان داخلي و اتكا به نيروي انساني متخصص، با تجربه و كارآمد و تجهيزات دستگاهي و پايلوتي پيشرفته، يكي از راهبردهاي اصلي اين پرديس ايجاد يك شبكه تحقيقاتي در تجميع دانش و بكارگيري حداكثر توان علمي - فني كشور بويژه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان و متخصصين نخبه در داخل و خارج از كشور در راستاي رفع نيازهاي صنعت است.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد